Integritetspolicy

Etourism co., Ltd ('Etourism', 'Etour''we', 'us', 'our') har åtagit sig att skydda och respektera dina personuppgifter sekretess och följa principer och bestämmelser om dataskydd enligt Personuppgifterna (Sekretess) Förordning ('förordningen').
Vi kan samla in, bearbeta, använda och avslöja din information när du använder denna webbplats (denna 'webbplats') och de tjänster som erbjuds av Etourism via denna webbplats ('tjänsterna'). "Du" och "din" när den används i denna sekretesspolicy inkluderar alla personer som går in på denna webbplats eller använder tjänsterna.
Denna sekretesspolicy anger den grund och de villkor som Etourism samlar in, bearbetar, använder och / eller avslöjar din information som erhålls från dig när du går in på denna webbplats och / eller använder tjänsterna. Sådan information kan omfatta personlig information som är relaterad till eller länkad till en viss person, t.ex. namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress ('Personlig information').
Läs denna sekretesspolicy noggrant. Genom att besöka den här webbplatsen samtycker du till insamling, behandling, användning och utlämnande av din personliga information som anges i denna sekretesspolicy.

Villkorens omfattning

Etourism förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ändra villkoren i denna sekretesspolicy eller någon del av den utan föregående meddelande, och din fortsatta åtkomst till denna webbplats eller användning av tjänsterna betyder att du accepterar den uppdaterade, ändrade eller modifierade integritetspolicyn. Om du inte samtycker till alla villkor i denna sekretesspolicy och / eller eventuella senare uppdateringar, ändringar eller ändringar av denna, måste du sluta komma åt eller på annat sätt använda denna webbplats och tjänsterna.
Följaktligen besök denna sida om du vill komma åt och se den aktuella versionen av denna sekretesspolicy.

Insamling av information

Vi kan samla in personlig information om dig som du tillhandahåller oss när du använder denna webbplats och information om hur du använder denna webbplats inklusive när du öppnar ditt användarkonto ('användarkonto'), besöker denna webbplats eller gör reservationer för avsedda tjänster eller använder tjänsterna.

1) Öppna ditt användarkonto
När du öppnar ett användarkonto med oss ​​eller ändrar information om ditt användarkonto, kan vi samla in din personliga information, till exempel ditt namn, e-postadress, användarnamn, lösenord och telefonnummer.

2) Boka för tjänsterna eller använda tjänsterna.

(a) När du besöker denna webbplats, gör reservationer för avsedda tjänster eller använder tjänsterna, kan vi samla in och behandla viss information (som kan innehålla din personliga information eller kan innehålla icke-personligt identifierbar information men ändå kopplad till din personliga information) inklusive men inte begränsat till de som anges nedan: Kopior av korrespondens (vare sig via e-post, snabbmeddelanden eller personliga meddelanden eller på annat sätt) mellan dig och oss.

(b) Detaljer om din användning av denna webbplats (inklusive trafikdata, platsinformation och längd på användarsessioner).

(c) Feedback och svar på undersökningar som gjorts av Etourism avseende tjänsterna som kan publiceras, cirkuleras eller distribueras av Etourism.

(d) Information som samlas in och lagras automatiskt på vår server genom att använda eller komma åt den här webbplatsen (inklusive inloggningsnamn och lösenord för ditt användarkonto, dina datorer IP-adress), webbläsartyp, webbläsarinformation, besökta sidor, tidigare eller senare besökta webbplatser).

Lagring av information

Personuppgifterna och annan information som vi samlar in från dig kan överföras till, behandlas och lagras på våra servrar.
Etourism kommer att använda rimliga ansträngningar för att upprätthålla lämpliga fysiska, elektroniska och organisatoriska rutiner för att säkerställa att du är personlig information och annan information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och för att skydda sådana uppgifter mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.
När vi har fått din information kommer vi att använda stränga procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Etourism ger ingen representation, garanti eller åtagande att den personliga information som du tillhandahåller oss alltid är säker, och i den utsträckning Etourism har uppfyllt sina skyldigheter under inga omständigheter ska Etourism vara ansvarig för eventuella förluster, skador, kostnader och utgifter som du kan drabbas av eller orsakas av obehörig åtkomst till eller användning av din personliga information.
Alla betalningstransaktioner som utförs av vår utvalda tredjepartsleverantör av betalningstjänsttjänster (PayPal) kommer att krypteras med online-krypteringsteknik. Du ansvarar för att hålla ditt valda lösenord konfidentiellt och inte dela ditt lösenord med någon tredje part.

Användning av information

Etourism kommer inte att sälja eller hyra din personliga information till tredje part.
Etourism kommer att använda personlig information och annan information som samlas in via denna webbplats eller vid köp för tjänsterna för att skapa ditt användarkonto, för att förse dig med tjänsterna, för att kontinuerligt förbättra denna webbplats och tjänsterna och att kontakta dig i samband med tjänsterna .
Syftet med att använda din personliga information eller sådan annan information är att uppnå snabbare köpförfrågningar, bättre kundsupport och snabbt meddelande om nya tjänster och specialerbjudanden.

Utlämnande av information

Vi kan då och då dela och avslöja din personliga information och annan information till tredje parter, av vilka vissa kan vara belägna utanför ditt hemland. De omständigheter under vilka sådan delning och avslöjande kommer att äga rum kan omfatta följande:

1) För att framgångsrikt slutföra dina bokningar eller på annat sätt genomföra våra användarvillkor.

2) Om du är en besökare till den aktuella operatören i samband med en tjänst som du har bokat för eller har för avsikt att göra reservationer för.

3) Om du är en operatör till alla besökare i samband med de tjänster du erbjuder.

4) Till våra tredjepartsleverantörer (inklusive Google Analytics) som vi engagerar oss för att utföra vissa tjänster för våra räkning, såsom webbhotelltjänster, dataanalys, marknadsföring, marknadsundersökningar och för att på annat sätt ge dig kundservice.

5) Om och i den utsträckning som krävs av tillämplig lag, domstolsbeslut eller begäran från någon statlig myndighet att offentliggöra sådan information.

6) Till våra rådgivare, byråer eller andra berörda parter för att skydda Etourisms rättigheter och egendom.

7) I alla andra fall till tredje part med ditt tidigare skriftliga medgivande.

Det kan finnas länkar på denna webbplats som kan leda till att du lämnar webbplatserna och / eller tas till andra webbplatser från tredje part. Du bör notera att all personlig information som du tillhandahåller dessa tredjepartswebbplatser inte omfattas av denna sekretesspolicy, och Etourism ansvarar inte för några förluster, skador, kostnader eller utgifter som du kan drabbas av eller uppstår i samband med att du tillhandahåller eller gör tillgänglig personlig information eller annan information till sådana tredjepartswebbplatser.

Datatillgång och korrigering

Du kan komma åt och korrigera din personliga information via denna webbplats eller göra din datatillgång eller korrigeringsbegäran genom att skicka din begäran via e-post till management@koreaetour.com. När vi hanterar en begäran om åtkomst eller korrigering av data har vi rätten att kontrollera begärarens identitet för att säkerställa att han / hon är personen som har rätt att göra begäran om åtkomst eller korrigering av data. En dataskyddsloggbok upprätthålls enligt kravet enligt förordningen.

förfrågningar

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på management@koreaetour.com.

Senast uppdaterad den 13 juni, 2018

Användningsvillkor för e-handelstransaktioner

Kapitel 1. Allmänna villkor

Artikel 1. Syfte

Syftet med dessa villkor för Etourism co., Ltd. Elektroniska finansiella transaktioner är att upprätta förhållande mellan företaget och användare om elektronisk finansiell transaktion, med avseende på användarens användning av Paypal tillhandahållen via webbplatsen (https: // koreaetour. com / nedan "Webbplats") drivs av Etourism co., ltd ("Företag").

Artikel 2. Definitioner

Följande termer som används i dessa villkor ska ha följande betydelser.

1. "Elektronisk finansiell transaktion" eller "EFT" avser alla transaktioner där företaget tillhandahåller elektronisk finansiell service genom elektroniska apparater, som används av användarna på ett automatiserat sätt utan att personligen möta eller direkt kommunicera med företagets anställda.

2. "Elektronisk betalningstransaktion" eller "EPT" betyder en elektronisk finansiell transaktion där en person som betalar ("Betalare") tillåter företaget att använda elektronisk betalningsmetod och överföra betalningen till en person som tar emot betalningen ("Betalningsmottagare") .

3. "Elektronisk enhet": en anordning som används för elektronisk överföring eller bearbetning av elektronisk finansiell transaktionsinformation, inklusive utan begränsning, automatisk kassadispenser, automatisk tellermaskin, betalningsterminal, dator, telefon eller andra enheter som elektroniskt överför eller bearbetar information.

4. "Access Media" avser medel eller information som används för transaktionsinstruktion i EFT eller för att säkerställa verifiering och noggrannhet av transaktionsinformation och som anges i artikel 2 post 10 i lagen om elektronisk finansiell transaktion, inklusive elektroniska kort eller motsvarande elektroniska data (inklusive kreditkortsinformation ), certifikat enligt lagen om digital signatur, användarnummer registrerat hos finansiella institut eller elektroniska finansiella företag, användarens bioinformation eller lösenord som krävs för användning av sådana medel eller information.

5. "Användarnummer" betyder alla kombinationer av nummer och tecken som väljs av användaren och godkänts av företaget för att identifiera en sådan användare och använda tjänsten.

6. ”Lösenord” betyder alla kombinationer av siffror och tecken som väljs av en användare och godkänts av företaget för att identifiera sådan användare och skydda användarinformation.

7. "Transaction Instruction" betyder användarens instruktion till ett finansiellt institut eller ett elektroniskt finansiellt företag att behandla EFT i enlighet med ett EFT-avtal.

8. "Fel" betyder alla fall där EFT inte gjordes i enlighet med användarens transaktionsinstruktion eller ett ETF-avtal utan avsiktlig eller försumlig handling från användaren.

9. Såvida inte annat definieras i denna artikel eller andra artiklar i dessa villkor, ska alla villkor regleras av relevanta lagar såsom elektronisk lag om finansiell transaktion.

Artikel 3. Presentation av och ändring av villkoren

1. Företaget ska publicera dessa villkor på webbplatsen innan användaren gör EFT så att användaren kan kontrollera materiella delar av dessa villkor.

2. Företaget ska på användarens begäran distribuera (inklusive överföring via e-post) en kopia av dessa villkor till användaren i form av elektroniskt dokument.

3. Om företaget ändrar dessa villkor, ska företaget meddela användare genom att publicera sådana ändrade villkor senast en månad före dess ikraftträdande dag på skärmen där information om finansiell transaktion anges och på företagets webbplats .

Artikel 4. Företagets ansvar

1. Företaget är ansvarigt för eventuella skador eller förluster som uppkommer för användaren till följd av olyckor orsakade av förfalskning eller förfalskning av Access Media (endast om företaget är utfärdaren, användaren eller administratören av Access Media) eller i samband med elektronisk överföring eller behandling av genomförande av avtal eller transaktionsinstruktion.

2. Trots föregående avsnitt ovan, ska företaget inte ansvara för skador eller förluster för användaren i något av följande fall:

A. Skador eller förluster har uppstått för användaren på grund av förfalskning eller förfalskning av Access Media där företaget inte är emittent.

B. Användaren lånar ut, beviljat tredje part användning av eller erbjuds i syfte att överföra eller tillhandahålla som säkerhet, Access Media, eller han / hon avslöjade eller försummade sitt Access Media trots att han / hon visste eller borde ha visst att en tredje part kan göra EFT: er genom att använda Användarens Access Media utan tillstånd.

C. Trots användarens transaktionsinstruktion, ska företaget inte ansvara för förseningar eller misslyckanden med att bearbeta EFT-tjänsten i händelse av en force majeure-händelse som naturkatastrofer, blackout, brand, nätverksstörningar eller andra händelser utanför företagets kontroll ; under förutsättning att företaget underrättade användaren om orsaken till sådan försening eller misslyckande (inklusive anmälan till användaren av finansinstitut eller betalningsmedelsutgivare eller online-distributörer)

3. Om företaget tillfälligt avbryter EFT-tjänsten för underhåll eller utbyte av informations- och kommunikationsutrustning eller -anläggningar, ska det informera användarna om en sådan avbrottsperiod och skäl därför i förväg på sin webbplats.

Artikel 5. Tvistlösning och medling

1. En användare kan begära tvistlösning, såsom skadeanmälan, ta fram yttranden och klagomål relaterade till EFT till den ansvariga och tvistlösningshanteraren som anges längst ner på huvudsidan på företagets webbplats.

2. Om användaren har ansökt om en sådan tvistlösning till företaget, ska företaget underrätta användaren om resultaten av sin utredning eller lösning av tvisten inom femton (15) dagar.

3. Om användaren gör invändningar mot resultatet av företagets tvistlösning, kan han eller hon ansöka om tvistförmedling till antingen finansiell tvistmedlingskommitté för finansiell tillsynstjänst enligt artikel 51 i lagen om upprättande av finansiella tjänster kommissionen eller konsumenten tvistlösning Koreas konsumentbyrås kommission enligt artikel 31 punkt 1 i ramlagen för konsumenter i samband med användning av företagets EFT-tjänst

Artikel 6. (Företagets säkerhetsplikt)

För att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för EFT: er uppfyller företaget standarder som fastställts av Financial Supervisory Commission i relation till IT och elektronisk finansiell verksamhet, såsom personalresurser, faciliteter, elektroniska enheter för elektronisk överföring eller behandling.

Artikel 7. (Andra regler än villkor)

Alla frågor som inte anges här (inklusive definition av villkor) ska regleras av lagar om konsumentskydd, till exempel lagen om elektronisk finansiell transaktion, lagen om konsumentskydd inom elektronisk handel, etc., lag om e-handel och specialiserad kreditfinansiell verksamhet Agera och separata villkor.

Artikel 8. Jurisdiktion

Alla tvister mellan företaget och användare ska överlämnas till tillämplig jurisdiktion enligt lagen om civilprocess.

Kapitel 2. Paypal

Artikel 9. Definition

“PayPal” är ett företag för elektronisk handel (e-handel) som underlättar betalningar mellan parter genom överföringar online. PayPal tillåter kunder att skapa ett konto på sin webbplats, som är ansluten till användarens kreditkort eller kontrollkonto.

Artikel 10. säkerhet

1. Företaget använder PayPal för att tillhandahålla den högsta säkerhetsnivån för betalningar som behandlas via denna webbplats. PayPal säkerställer användarens säkerhet genom att kryptera anslutningen vid överföring av bankinformation i nätverket och genom att skydda användarens finansiella data under hela beställnings- och betalningsprocessen.

2. Om säkerhetsavdelningen misstänker bedrägeri har företaget rätt att avbryta transaktionen av säkerhetsskäl. I de flesta fall kommer användare att meddelas om behörighets- eller bedrägeriproblem innan användare slutför utcheckningen.

3. Beställningar från webbplatsen kan betalas med kreditkort, betalkort eller PayPal. Användarens kreditkortsdata skickas endast säkert till PayPal och visas inte av företaget. För information om PayPal-säkerhet se www.paypal.com/security.

Artikel 11. Återbetalning

Företaget ska återbetala enligt Paypal återbetalningssystem till användare som överensstämmer med företagets avbokningspolicy. Pengarna ska vara tillbaka till användarens PayPal-saldo eller på användarens kreditkort. Tillfälligt håll: Om användarens återbetalningsstatus "hålls" betyder det att transaktionen återbetalades innan den har rensat användarens bank. Denna process tar 3 till 5 arbetsdagar att slutföra, och återbetalningen krediteras användarens saldo när processen är klar.
Kompletterande bestämmelser

Kapitel 1. (Giltigt datum)
Detta avtal träder i kraft den juni 13, 2018.

Kapitel 2. (Giltigt datum)
Detta avtal träder i kraft den juni 13, 2018.