සිදුවීම් පැටවීම

පෙබරවාරි 2020 සඳහා සිදුවීම්

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

සිදුවීම් නැරඹුම් Navigation

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
ඉරිදා සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

පියොං චැං සාම සංසදය 2020

10

පියොං චැං සාම සංසදය 2020

11

පියොං චැං සාම සංසදය 2020

12
13
14

රොබෝකප් කොරියාව විවෘත 2020

ISAMA 2020 [උසස් ද්‍රව්‍ය හා යෙදුම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය]

15

රොබෝකප් කොරියාව විවෘත 2020

ISAMA 2020 [උසස් ද්‍රව්‍ය හා යෙදුම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය]

16

රොබෝකප් කොරියාව විවෘත 2020

ISAMA 2020 [උසස් ද්‍රව්‍ය හා යෙදුම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය]

IEEE ICACT 2020 [උසස් සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ IEEE ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

17

IEEE ICACT 2020 [උසස් සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ IEEE ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

18

IEEE ICACT 2020 [උසස් සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ IEEE ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

19

IEEE ICACT 2020 [උසස් සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ IEEE ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

IEEE BigComp [බිග් දත්ත සහ ස්මාර්ට් පරිගණක] 2020

20

IEEE BigComp [බිග් දත්ත සහ ස්මාර්ට් පරිගණක] 2020

37 වන බීෆ් බේබි ෆෙයාර්

ICCEEE 2020 [සන්නිවේදන, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි ඉංජිනේරු පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

21

IEEE BigComp [බිග් දත්ත සහ ස්මාර්ට් පරිගණක] 2020

37 වන බීෆ් බේබි ෆෙයාර්

ICEBHS 2020 [අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර, මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

22

IEEE BigComp [බිග් දත්ත සහ ස්මාර්ට් පරිගණක] 2020

37 වන බීෆ් බේබි ෆෙයාර්

2020 APASL [අක්මාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා වූ ආසියානු පැසිෆික් සංගමය] වාර්ෂික රැස්වීම

23

37 වන බීෆ් බේබි ෆෙයාර්

2020 APASL [අක්මාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා වූ ආසියානු පැසිෆික් සංගමය] වාර්ෂික රැස්වීම

24
25

ග්ලාස්මන් ඒෂියා 2020

26

ග්ලාස්මන් ඒෂියා 2020

27

2020 SPOEX [සෝල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා හා විවේක කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය]

28

2020 SPOEX [සෝල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා හා විවේක කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය]

29

2020 SPOEX [සෝල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා හා විවේක කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය]

+ අපනයන සිදුවීම්