සිදුවීම් පැටවීම

සැප්තැම්බර් සඳහා වූ සිදුවීම් 2020

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

සිදුවීම් නැරඹුම් Navigation

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
ඉරිදා සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
30

2020 කොරියාවේ කුලී ප්‍රදර්ශනය

31

කේ රෝහල් ප්‍රදර්ශනය 2020

EAIC 2020 [නැගෙනහිර ආසියානු රක්ෂණ සම්මේලනය]

1

කේ රෝහල් ප්‍රදර්ශනය 2020

EAIC 2020 [නැගෙනහිර ආසියානු රක්ෂණ සම්මේලනය]

2

කේ රෝහල් ප්‍රදර්ශනය 2020

EAIC 2020 [නැගෙනහිර ආසියානු රක්ෂණ සම්මේලනය]

KIPES 2020 [කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ උපකරණ ප්‍රදර්ශනය]

3

KIPES 2020 [කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ උපකරණ ප්‍රදර්ශනය]

ASPTH 2020 [Thrombosis and Hemostasis පිළිබඳ ආසියා-පැසිෆික් සංගමය]

4

KIPES 2020 [කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ උපකරණ ප්‍රදර්ශනය]

ASPTH 2020 [Thrombosis and Hemostasis පිළිබඳ ආසියා-පැසිෆික් සංගමය]

ICEFR [ආර්ථික හා මූල්‍ය පර්යේෂණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

5

KIPES 2020 [කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ උපකරණ ප්‍රදර්ශනය]

ASPTH 2020 [Thrombosis and Hemostasis පිළිබඳ ආසියා-පැසිෆික් සංගමය]

ICEFR [ආර්ථික හා මූල්‍ය පර්යේෂණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව]

6

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

7

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

සෝල් 2020 හි පෙරදසුන

8

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

සෝල් 2020 හි පෙරදසුන

9

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

සෝල් 2020 හි පෙරදසුන

2020 ආසියානු පැසිෆික් ආ roke ාත සමුළුව

10

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

2020 ආසියානු පැසිෆික් ආ roke ාත සමුළුව

IVBM 2020 [ජාත්‍යන්තර සනාල ජීව විද්‍යා රැස්වීම]

11

අල්ට්‍රාහයි තීව්‍රතා ලේසර් පිළිබඳ IBS සමුළුව (ICUIL)

2020 ආසියානු පැසිෆික් ආ roke ාත සමුළුව

IVBM 2020 [ජාත්‍යන්තර සනාල ජීව විද්‍යා රැස්වීම]

12

IVBM 2020 [ජාත්‍යන්තර සනාල ජීව විද්‍යා රැස්වීම]

KIOM-SAR [කොරියාවේ පෙරදිග වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ කටු චිකිත්සක පර්යේෂණ සංගමය]

13
14

අතථ්‍ය අයිඑස්පීආර් ඒෂියා පැසිෆික් 2020 [Pharma ෂධ සම ආර්ථික හා ප්‍රති come ල පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමය ආසියා පැසිෆික්]

15

අතථ්‍ය අයිඑස්පීආර් ඒෂියා පැසිෆික් 2020 [Pharma ෂධ සම ආර්ථික හා ප්‍රති come ල පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමය ආසියා පැසිෆික්]

16

අතථ්‍ය අයිඑස්පීආර් ඒෂියා පැසිෆික් 2020 [Pharma ෂධ සම ආර්ථික හා ප්‍රති come ල පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමය ආසියා පැසිෆික්]

එන්කෝර් 2020 [එන්ඩොවොස්කියුලර් සහ කිරීටක නැවත සංසරණය]

17

එන්කෝර් 2020 [එන්ඩොවොස්කියුලර් සහ කිරීටක නැවත සංසරණය]

ACE 2020 [ආසියා අන්තර්ගත සහ විනෝදාස්වාද ප්‍රදර්ශනය]

18

එන්කෝර් 2020 [එන්ඩොවොස්කියුලර් සහ කිරීටක නැවත සංසරණය]

ACE 2020 [ආසියා අන්තර්ගත සහ විනෝදාස්වාද ප්‍රදර්ශනය]

19

ACE 2020 [ආසියා අන්තර්ගත සහ විනෝදාස්වාද ප්‍රදර්ශනය]

20

ACE 2020 [ආසියා අන්තර්ගත සහ විනෝදාස්වාද ප්‍රදර්ශනය]

ETS2020 [එන්ඩොලුමිනල් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි සම්මන්ත්‍රණය]

21

ETS2020 [එන්ඩොලුමිනල් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි සම්මන්ත්‍රණය]

22
23

LMCE 2020 (රසායනාගාර වෛද්‍ය සම්මේලනය සහ ප්‍රදර්ශනය) සහ KSLM 61 වන වාර්ෂික රැස්වීම

කොරියාවේ අන්තර් චාර්ම්

K-SAFETY [කොරිය නවෝත්පාදන ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක එක්ස්පෝ 2020]

24

LMCE 2020 (රසායනාගාර වෛද්‍ය සම්මේලනය සහ ප්‍රදර්ශනය) සහ KSLM 61 වන වාර්ෂික රැස්වීම

කොරියාවේ අන්තර් චාර්ම්

K-SAFETY [කොරිය නවෝත්පාදන ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක එක්ස්පෝ 2020]

25

LMCE 2020 (රසායනාගාර වෛද්‍ය සම්මේලනය සහ ප්‍රදර්ශනය) සහ KSLM 61 වන වාර්ෂික රැස්වීම

කොරියාවේ අන්තර් චාර්ම්

K-SAFETY [කොරිය නවෝත්පාදන ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක එක්ස්පෝ 2020]

26
27
28
29
30
1
2
3
+ අපනයන සිදුවීම්