• කොරියාවේ රජයේ ක්‍රමය බැලීමට මැලේසියාවේ සංචාරයක්

 • රොටරි ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයට සහභාගී වන 2016 නේපාල කණ්ඩායම

 • මොරොක්කෝවෙන් දිරිගැන්වීමේ කණ්ඩායම

 • මැලේසියාවේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් චාරිකාව

 • ප්‍රංශයේ ගෘහ නිර්මාණ සමුළුව සඳහා පැමිණීම

 • මැලේසියානු සිංගර් ෆෑන්ක්ලබ් සඳහා ප්‍රදර්ශනාගාරයක්

 • ගාලා රාත්‍රී ආහාරය සහ කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම

 • වොල්වෝ කාර්මික පරීක්ෂාව

 • කොරියාවේ හොඳින් ව්‍යුහගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය පිළිබඳ මෙක්සිකෝවෙන් ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක්

 • දිරි දීමනා චාරිකාව

 • සෞදි රාජකීය පවුලක්

 • COP 12 උත්සවය එක්සත් ජාතීන් විසින් සංවිධානය කරන ලදි