Polityka prywatności

Etourism co., Ltd („Etourism”, „Etour” „my”, „nas”, „nasz”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności danych osobowych oraz przestrzegania zasad ochrony danych i postanowień wynikających z danych osobowych (Prywatność) Rozporządzenie („Rozporządzenie”).
Możemy gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać i ujawniać twoje dane, kiedy korzystasz z tej witryny (ta „Witryna”) oraz usług oferowanych przez Etourism za pośrednictwem tej Witryny („Usługi”). „Ty” i „twój”, gdy są używane w niniejszej Polityce prywatności, obejmują każdą osobę, która uzyskuje dostęp do tej Witryny lub korzysta z Usług.
Niniejsza Polityka prywatności określa podstawy i warunki, na których Etourism gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i / lub ujawnia twoje informacje uzyskane od ciebie, gdy wchodzisz na tę stronę i / lub korzystasz z usług. Informacje takie mogą obejmować dane osobowe dotyczące lub powiązane z konkretną osobą, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail („Dane osobowe”).
Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Odwiedzając tę ​​Witrynę, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Zakres warunków

Etourism zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub modyfikacji warunków niniejszej Polityki prywatności lub dowolnej jej części bez uprzedniego powiadomienia, a ciągły dostęp do tej Witryny lub korzystanie z Usług oznacza akceptację zaktualizowanej, zmienionej lub zmodyfikowanej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Polityki prywatności i / lub wszelkimi późniejszymi aktualizacjami, poprawkami lub modyfikacjami, musisz przestać uzyskiwać dostęp do Witryny i Usług lub w inny sposób z niej korzystać.
W związku z tym odwiedź tę stronę, jeśli chcesz uzyskać dostęp i wyświetlić aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności.

Gromadzenie informacji

Możemy gromadzić Dane osobowe o Tobie, które nam przekazujesz podczas korzystania z tej Witryny, oraz informacje o tym, jak korzystasz z tej Witryny, w tym podczas otwierania konta użytkownika („Konta użytkownika”), odwiedzania tej Witryny lub dokonywania rezerwacji dla dowolnych zamierzonych Usług lub korzystania Usługi.

1) Otwieranie konta użytkownika
Gdy otworzysz u nas Konto użytkownika lub zmienisz dowolne informacje z Twojego konta użytkownika, możemy gromadzić Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło i numer telefonu.

2) Dokonywanie rezerwacji usług lub korzystanie z usług.

(a) Gdy odwiedzasz tę Witrynę, dokonujesz rezerwacji dla jakichkolwiek zamierzonych Usług lub korzystasz z Usług, możemy gromadzić i przetwarzać pewne informacje (które mogą zawierać Twoje Dane osobowe lub mogą zawierać dane nieosobowe, ale mimo to powiązane z Twoimi danymi osobowymi) w tym między innymi poniższe: Kopie korespondencji (e-mailem, za pomocą wiadomości błyskawicznych lub osobistych lub w inny sposób) między Tobą a nami.

(b) Szczegóły dotyczące korzystania z tej witryny (w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji i długość sesji użytkownika).

(c) Informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety przeprowadzone przez Etourism dotyczące Usług, które mogą być publikowane, rozpowszechniane lub dystrybuowane przez Etourism.

(d) Informacje automatycznie gromadzone i przechowywane na naszym serwerze przy użyciu lub dostępie do tej witryny (w tym nazwa logowania i hasło do konta użytkownika, adres IP komputera, typ przeglądarki, informacje o przeglądarce, odwiedzane strony, poprzednie lub kolejne odwiedzone strony).

Przechowywanie informacji

Dane osobowe i inne dane, które od Ciebie gromadzimy, mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane na naszych serwerach.
Etourism dołoży wszelkich starań, aby zachować odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe i inne dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz w celu ochrony takich danych przed nieupoważnionym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub niszczenie danych.
Po otrzymaniu twoich informacji zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Etourism nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, że przekazane nam dane osobowe będą bezpieczne przez cały czas, aw zakresie, w jakim Etourism wypełnił swoje zobowiązania pod żadnym pozorem, Etourism nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty i wydatki które możesz ponieść lub ponieść w wyniku nieuprawnionego dostępu do twoich danych osobowych lub ich wykorzystania.
Wszystkie transakcje płatnicze przeprowadzane przez naszego wybranego zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania płatności (PayPal) będą szyfrowane przy użyciu technologii szyfrowania online. Odpowiadasz za zachowanie poufności wybranego hasła i nie udostępnianie swojego hasła osobom trzecim.

Wykorzystanie informacji

Etourism nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych stronom trzecim.
Etourism będzie wykorzystywać Dane osobowe i inne dane gromadzone za pośrednictwem tej Witryny lub podczas dokonywania zakupów w Usługach w celu utworzenia Konta użytkownika, świadczenia Usług, ciągłego ulepszania Witryny i Usług oraz kontaktowania się z Tobą w związku z Usługami .
Celem korzystania z danych osobowych lub innych danych jest szybsze składanie wniosków o zakup, lepsza obsługa klienta i terminowe powiadamianie o nowych usługach i ofertach specjalnych.

Ujawnianie informacji

Od czasu do czasu możemy udostępniać i ujawniać Twoje dane osobowe i inne dane stronom trzecim, z których niektóre mogą znajdować się poza Twoim krajem ojczystym. Okoliczności, w których takie udostępnianie i ujawnianie będzie miało miejsce, mogą obejmować między innymi:

1) Aby pomyślnie zakończyć rezerwację lub w inny sposób wdrożyć nasze Warunki użytkowania.

2) Jeśli jesteś gościem, do odpowiedniego Operatora w związku z Usługami, dla których dokonałeś rezerwacji lub dla których chcesz dokonać rezerwacji.

3) Jeśli jesteś operatorem, każdemu odwiedzającemu w związku z oferowanymi przez ciebie Usługami.

4) Do naszych zewnętrznych dostawców usług (w tym Google Analytics), których angażujemy w celu świadczenia niektórych usług w naszym imieniu, takich jak usługi hostingu, analizy danych, marketingu, badań rynku oraz w inny sposób zapewniania obsługi klienta.

5) Jeżeli i w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, postanowienie sądu lub prośby dowolnego organu rządowego o takie ujawnienie.

6) Do naszych doradców, agencji lub innych zainteresowanych stron w celu ochrony praw i własności Etourism.

7) W każdym innym przypadku osobom trzecim za uprzednią pisemną zgodą.

W Witrynie mogą znajdować się linki, które mogą spowodować, że opuścisz tę Witrynę i / lub zostaniesz przeniesiony na inne strony internetowe. Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe, które udostępniasz stronom trzecim, nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a Etourism nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki, które możesz ponieść lub ponieść w związku z dostarczaniem lub dokonywaniem dostępne Dane osobowe lub inne dane na takich stronach internetowych osób trzecich.

Dostęp do danych i korekta

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je poprawić za pośrednictwem tej witryny lub złożyć wniosek o dostęp do danych lub żądanie korekty, wysyłając żądanie pocztą elektroniczną na adres management@koreaetour.com. Podczas rozpatrywania wniosku o dostęp do danych lub żądanie korekty mamy prawo do sprawdzenia tożsamości osoby żądającej, aby upewnić się, że jest ona osobą uprawnioną do żądania dostępu do danych lub żądania korekty. Dziennik ochrony danych jest prowadzony zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Zapytania

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres management@koreaetour.com.

Ostatnia aktualizacja czerwca 13th, 2018

Warunki użytkowania transakcji e-commerce

Rozdział 1. Ogólne warunki

Artykuł 1. Cel, powód

Celem niniejszych Warunków współpracy Etourism Co., Ltd. Elektroniczne transakcje finansowe jest określenie relacji między Spółką a użytkownikami w zakresie elektronicznej transakcji finansowej w odniesieniu do korzystania z Paypal przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej (https: // koreaetour. com / dalej „Witryna”) obsługiwana przez Etourism co., Ltd („Firma”).

Artykuł 2. Definicje

Poniższe terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie.

1. „Elektroniczna transakcja finansowa” lub „EFT” oznacza każdą transakcję, w której Spółka świadczy elektroniczną usługę finansową za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, z której użytkownicy korzystają w sposób zautomatyzowany, bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółki lub bezpośredniej komunikacji z nimi.

2. „Elektroniczna transakcja płatnicza” lub „EPT” oznacza elektroniczną transakcję finansową, w której osoba dokonująca płatności („Płatnik”) pozwala Spółce na użycie metody płatności elektronicznej i przekazanie płatności osobie otrzymującej płatność („Odbiorca”) .

3. „Urządzenie elektroniczne” oznacza urządzenie używane do elektronicznego przesyłania lub przetwarzania informacji o elektronicznych transakcjach finansowych, w tym między innymi automatyczny bankomat, bankomat, terminal płatniczy, komputer, telefon lub inne urządzenia, które elektronicznie przesyłają lub przetwarzają informacje.

4. „Nośniki dostępu” oznaczają środki lub informacje wykorzystywane do dyspozycji transakcji w EFT lub zapewniające prawdziwość i dokładność szczegółów transakcji oraz określone w art. 2 pozycja 10 ustawy o elektronicznej transakcji finansowej, w tym karty elektroniczne lub równoważne dane elektroniczne (w tym informacje o karcie kredytowej ), certyfikat zgodnie z ustawą o podpisie cyfrowym, numer użytkownika zarejestrowany w instytucjach finansowych lub elektronicznych firmach finansowych, informacje biologiczne użytkownika lub hasła wymagane do korzystania z takich środków lub informacji.

5. „Numer użytkownika” oznacza dowolną kombinację cyfr i znaków wybranych przez Użytkownika i zatwierdzoną przez Firmę w celu identyfikacji tego użytkownika i korzystania z Usługi.

6. „Hasło” oznacza dowolną kombinację cyfr i znaków wybranych przez Użytkownika i zatwierdzoną przez Firmę w celu identyfikacji tego Użytkownika i ochrony informacji o nim.

7. „Instrukcja Transakcji” oznacza instrukcję Użytkownika dla instytucji finansowej lub elektronicznej firmy finansowej w celu przetworzenia EFT zgodnie z umową EFT.

8. „Błąd” oznacza każdy przypadek, w którym EFT nie został dokonany zgodnie z Instrukcją Transakcji Użytkownika lub umową ETF bez umyślnego lub niedbalstwa użytkownika.

9. O ile nie określono inaczej w niniejszym artykule lub innych artykułach niniejszego regulaminu, wszystkie warunki podlegają odpowiednim przepisom prawa, takim jak ustawa o elektronicznych transakcjach finansowych.

Artykuł 3. Prezentacja i zmiana warunków

1. Firma opublikuje niniejszy Regulamin na stronie, zanim Użytkownik dokona EFT, aby mógł sprawdzić istotne części niniejszego Regulaminu.

2. Firma, na żądanie użytkownika, przekaże Użytkownikowi (w tym przesyłając pocztą elektroniczną) kopię niniejszych Warunków w formie dokumentu elektronicznego.

3. W przypadku zmiany przez Spółkę niniejszego Regulaminu, Spółka powiadomi Użytkowników, publikując zmienione Warunki, nie później niż na miesiąc przed ich datą wejścia w życie, na ekranie, na którym wprowadzono informacje o transakcji finansowej oraz na stronie internetowej Spółki .

Artykuł 4. Odpowiedzialność firmy

1. Firma ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez użytkownika w wyniku wypadków spowodowanych fałszowaniem lub fałszowaniem Access Media (tylko jeśli Spółka jest emitentem, użytkownikiem lub administratorem Access Media) lub w trakcie przesyłania drogą elektroniczną lub przetwarzanie realizacji umowy lub instrukcji transakcji.

2. Niezależnie od powyższej sekcji powyżej, Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty użytkownika w żadnym z poniższych przypadków:

A. Szkody lub straty zostały poniesione przez użytkownika w wyniku fałszowania lub fałszowania nośników dostępu, których Spółka nie jest emitentem.

B. Użytkownik pożycza, przyznaje stronom trzecim korzystanie lub oferowane w celu przekazania lub zapewnienia jako zabezpieczenia, Access Media, lub ujawnił lub zaniedbał swoje Access Media, mimo że wiedział lub powinien był to wiedzieć strona trzecia może dokonywać EFT przy użyciu Nośnika dostępu użytkownika bez autoryzacji.

C. Niezależnie od instrukcji transakcji użytkownika, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub brak przetwarzania usługi EFT w przypadku wystąpienia siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu, pożar, zakłócenia sieci lub inne zdarzenia niezależne od firmy ; pod warunkiem, że Firma powiadomi użytkownika o przyczynie takiego opóźnienia lub niepowodzenia (w tym powiadomienie użytkownika przez instytucję finansową lub emitenta nośnika płatności lub dystrybutorów internetowych)

3. W przypadku, gdy Firma tymczasowo zawiesi Usługę EFT w celu konserwacji lub wymiany sprzętu lub urządzeń informacyjnych i komunikacyjnych, powiadomi z wyprzedzeniem Użytkowników o takim okresie przerwy i przyczynach takiego działania na swojej stronie internetowej.

Artykuł 5. Rozwiązywanie sporów i mediacja

1. Użytkownik może zażądać rozstrzygnięcia sporu, takiego jak roszczenia odszkodowawcze, zgłosić opinie i reklamacje związane z EFT osobie odpowiedzialnej i kierownikowi rozstrzygania sporów wymienionym na dole strony głównej witryny internetowej Spółki.

2. W przypadku, gdy Użytkownik złożył do Spółki wniosek o takie rozstrzygnięcie sporu, Firma powiadomi Użytkownika o wynikach dochodzenia lub rozwiązania sporu w ciągu piętnastu (15) dni.

3. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się wynikowi rozstrzygania sporów przez Spółkę, może on złożyć wniosek o mediację sporu albo do Komitetu Mediacji Sporów Finansowych Służby Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 51 ustawy o ustanowieniu Komisji Usług Finansowych, albo do rozstrzygania sporów konsumenckich Komisja Koreańskiej Agencji Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 31 Ustęp 1 ustawy ramowej o konsumentach w związku z korzystaniem z usługi EFT firmy

Artykuł 6. (Obowiązek bezpieczeństwa firmy)

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności EFT, Spółka przestrzega standardów określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do działalności informatycznej i elektronicznej, takich jak zasoby ludzkie, urządzenia, urządzenia elektroniczne do elektronicznej transmisji lub przetwarzania.

Artykuł 7. (Zasady inne niż regulamin)

Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym dokumencie (w tym definicja warunków) podlegają przepisom dotyczącym ochrony konsumentów, takim jak ustawa o elektronicznych transakcjach finansowych, ustawa o ochronie konsumentów w handlu elektronicznym, itp., Ustawa o handlu elektronicznym oraz działalność w zakresie specjalistycznych kredytów finansowych Ustawa i odrębne warunki.

Artykuł 8. Jurysdykcja

Wszelkie spory między Spółką a użytkownikami podlegają właściwemu sądowi zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym.

Rozdział 2. Paypal

Artykuł 9. Definicja

„PayPal” to firma zajmująca się handlem elektronicznym (e-commerce), która ułatwia płatności między stronami za pośrednictwem przelewów internetowych. PayPal pozwala klientom założyć konto na swojej stronie internetowej, która jest połączona z kartą kredytową użytkownika lub kontem czekowym.

Artykuł 10. Bezpieczeństwo

1. Firma korzysta z PayPal, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa płatności przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. PayPal zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, szyfrując połączenie podczas przesyłania informacji bankowych w sieci oraz zabezpieczając dane finansowe użytkownika podczas całego procesu zamawiania i płatności.

2. Jeśli dział bezpieczeństwa podejrzewa oszustwo, Firma ma prawo anulować transakcję ze względów bezpieczeństwa. W większości przypadków użytkownicy zostaną powiadomieni o problemach z autoryzacją lub oszustwem, zanim użytkownicy zakończą proces wyewidencjonowywania.

3. Zamówienia ze strony internetowej można płacić za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub PayPal. Dane karty kredytowej użytkownika są przesyłane tylko bezpiecznie do PayPal i nie są widoczne dla firmy. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa PayPal można znaleźć na stronie www.paypal.com/security.

Artykuł 11. Zwrot

Firma zwróci środki zgodnie z systemem zwrotu Paypal użytkownikom, którzy zgadzają się z zasadami anulowania obowiązującymi w firmie. Pieniądze powinny wrócić do salda PayPal użytkownika lub na karcie kredytowej użytkownika. Tymczasowe wstrzymanie: Jeśli status zwrotu środków użytkownika jest „wstrzymany”, oznacza to, że transakcja została zwrócona przed wyczyszczeniem banku użytkownika. Proces ten trwa od 3 do dni roboczych 5, a zwrot zostanie przelany na saldo użytkownika po zakończeniu procesu.
Postanowienia dodatkowe

Rozdział 1. (Data wejścia w życie)
Niniejsza umowa wejdzie w życie w czerwcu 13, 2018.

Rozdział 2. (Data wejścia w życie)
Niniejsza umowa wejdzie w życie w czerwcu 13, 2018.